هام وعاجل.. التجديد لوظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية

سيتم بعون الله التجديد لوظائف (مدير – وكيل) إدارة تعليمية

Permanent link to this article: https://www.qalubiaedu.org/%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%af/